Finantator

Programul Operațional Sectorial „Mediu” 2007 - 2013

Programul Operațional Sectorial „Mediu” reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune (FSC), care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România, în perioada 2007-2013.

 

POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului[1] (MM), în calitate de Autoritate de Management pentru acest program și în coordonarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP), în calitatea sa de coordonator al procesului de pregătire a României pentru accesarea Fondurilor Structurale și de Coeziune pentru perioada 2007-2013.

 

POS Mediu este unul dintre cele mai importante programe operaționale din România din punct de vedere al alocării financiare și reprezintă cea mai importantă sursă de finanțare pentru sectorul de mediu. Programul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Fondul de Coeziune (FC) - cu o valoare de aproximativ 4,5 miliarde Euro, la care se adaugă cofinanțarea națională de aproximativ 1,1 miliarde Euro.

 

Obiectivul globalal POS Mediu îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu. Peste 10 milioane de cetățeni ai României vor beneficia de investițiile finanțate din POS Mediu.

 

Totodată programul vizează reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană și România cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

 

Obiectivele specifice POS Mediu sunt:

 

1. Îmbunătățirea calității și a accesului la infrastructura de apă și apă uzată, prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015 și stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apă/apă uzată.

2. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deșeurilor prin îmbunătățirea managementului deșeurilor și reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de județe până în 2015.

3. Reducerea impactului negativ asupra mediului și diminuarea schimbărilor climatice cauzate de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localități până în 2015.

4. Protecția și îmbunătățirea biodiversității și a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate, inclusiv prin implementarea rețelei Natura 2000.

5. Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populației, prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.

 

Pentru realizarea acestor obiective s-au identificat următoarele Axe Prioritare de finanțare:

Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată(Total aproximativ 3,3 miliarde Euro, din care grant UE 2,8 miliarde Euro)

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric(1,2 miliarde Euro, din care grant UE aproximativ un miliard Euro)

Reducerea poluării și diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea și reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea țintelor de eficiență energetică în localitățile cele mai afectate de poluare(458 milioane Euro, din care grant UE 229 milioane Euro)

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii (215 milioane Euro, din care grant UE 172 milioane Euro)

Dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc(329 milioane Euro, din care grant UE 270 milioane Euro)

Asistență Tehnică(174 milioane Euro, din care grant UE 130 milioane Euro ).

 

Programul acoperă perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României după anul 2013. Având în vedere legătura strânsă dintre mediu și toate celelalte sectoare economice și sociale, POS Mediu a fost elaborat în strânsă colaborare cu celelalte programe operaționale și s-a avut în vedere evitarea suprapunerilor, realizarea complementarității între programe și conformitatea cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. POS Mediu va contribui la îndeplinirea obligațiilor României în sectorul de mediu, oferind oportunități de investiții în toate regiunile țării.

Axa Prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii”

Capitalul natural al României este important și pentru Uniunea Europeană datorită florei și faunei bogate, climatului peisajului pe care le oferă spațiul carpato-danubiano-pontic. România are o diversitate mare de specii de floră și faună. Cu toate acestea, există multe specii de plante și animale aflate în pericol din cauza fragmentării habitatelor și a exploatării excesive a resurselor naturale, coroborate cu presiunile cauzate de dezvoltarea economică. Capitalul natural al României, datorită condițiilor biogeografice, conține încă efective însemnate ale unui foarte mare număr de specii care sunt catalogate ca fiind rare sau pe cale de dispariție la nivel european sau mondial.

Uniunea Europeană a ratificat Convenția privind Diversitatea Biologică (CBD) în 21 decembrie 1993, iar pentru implementarea prevederilor Convenției și-a asumat rolul de lider la nivel internațional, adoptând o serie de strategii și planuri de acțiune menite să contribuie la stoparea pierderii de biodiversitate până în 2010 și după, conform Comunicării Comisiei Europene către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor nr. 864 final/16.12.2008. Planul Strategic pentru CBD are ca scop reducerea ratei actuale de pierdere a biodiversității la nivel global, regional și național ca o contribuție la reducerea sărăciei și în beneficiul tuturor formelor de viață de pe pământ și trebuie transpus în mod coresponzător la nivelul statelor membre. Această responsabilitate a fost centrată pe crearea unei rețele ecologice europene care să includă un eșantion reprezentativ din toate speciile și habitatele naturale de interes comunitar, în vederea protejării corespunzătoare a acestora și garantând viabilitatea acestora pe termen lung. Această rețea ecologică – numită Natura 2000 – se opune tendinței actuale de fragmentare a habitatelor naturale și are ca fundament faptul real că dezvoltarea sistemelor socio-economice se poate face numai pe baza sistemelor ecologice naturale și semi-naturale. Obligațiile legale ale statelor membre în domeniul protejării naturii sunt incluse în Directivele Consiliului 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice modificată prin Directiva 2009/147/EEC (numită pe scurt Directiva “Păsări”) și 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de floră și faună sălbatice (numită pe scurt Directiva “Habitate”).